Általános Szerződési Feltételek
Profit Soft Számlakezelő

A jelen Általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) a Profit Soft Kft. által forgalmazott Profit Soft Számlakezelő program használati feltételeit általános jelleggel szabályozza a program használói (továbbiakban: Előfizetői) számára.

A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával megerősíti, hogy az ÁSZF-ről és különösen ezen rendelkezésekről kifejezett tájékoztatásban részesült, és ezen feltétleneket magra értendően kötelezőnek tekinti.

Jelen ÁSZF-ben használt fogalmak:

Szolgáltató: Profit Soft Korlátolt Felelősségű Társaság, mely a Profit Soft Számlakezelő szolgáltatást nyújtja Előfizető számára

Előfizető: Profit Soft Számlakezelő szolgáltatást igénybe venni kívánó egyéni vállalkozó vagy vállalkozás

Felek: Szolgáltató és Előfizető együttesen

Szolgáltatás: Profit Soft Számlakezelő program használata

1.      Általános adatok, elérhetőségek

 

1.1.  Szolgáltató neve és adatai

Szolgáltató elnevezése: Profit Soft Korlátolt Felelősségű Társaság
Szolgáltató rövidített elnevezése: Profit Soft Kft.
Szolgáltató székhelye: 1071 Budapest, Dembinszky utca 44. fszt. 4.
Szolgáltató adószáma: 14903638-2-42
Szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-09-925362

1.2.  Az ügyfélszolgálat elérhetősége

Telefonos ügyintézés

Telefonon keresztül a Szolgáltató a +36 20 943 2461 telefonszámon érhető el, mely minden magyarországi hálózatból normál díjjal hívható. Kollégánk munkanapokon 8 és 16 óra között érhető el.

Elektronikus úton történő ügyintézés

Elektronikus úton a Szolgáltató a profitsoftkft@gmail.com e-mail címen érhető el.

Postai úton történő ügyintézés

Szolgáltató levelezési címe 1071 Budapest, Dembinszky utca 44. fszt. 4.

1.3.  Szolgáltató honlapjának elérhetősége

https://profitsoft.eu

1.4.  Szolgáltató felügyeleti szerveinek elérhetősége

Gazdasági Versenyhivatal

honlap: www.gvh.hu
e-mail:
ugyfelszolgalat@gvh.hu
cím: 1054. Budapest, Alkotmány u. 5. tel: (+36 1) 472 8851

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

honlap: www.naih.hu
e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c tel: (+36 1) 391 1400

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

honlap: http://fovarositorvenyszek.birosag.hu/jarasbirosagok/fovarosi-torvenyszek-cegbirosaga
cím: 1051 Budapest, Nádor u. 28.
tel.: (+36 1) 354 4800

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
Telefon- és faxszámok: (+36-1) 269-0703 / (+36-1) 784-3076 / (+36-1) 784-3149
E-mail cím:
pmbekelteto@pmkik.hu
Levelezési cím: Pest Megyei Békéltető Testület, 1364 Budapest, Pf.: 81

2.      A Szolgáltatási Szerződés megkötése

2.1.  A Szolgáltatási Szerződés megkötésével Előfizető és Szolgáltató között jöhet létre előfizetői jogviszony. Jelen ÁSZF a Szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

2.2.  A Szolgáltatási szerződés megkötésére elektronikus úton kerül sor. Előfizető részére e-mailben kerül megküldésre a Szolgáltatási szerződés, melyet cégszerűen történő aláírást követően szintén elektronikus formában szükséges visszaküldeni a 1.2. pontban feltüntetett e-mail címre. Az érvényes szerződéskötéshez elengedhetetlen a szerződéshez mellékelten megküldeni az aláírási címpéldányt, valamint a hatályos cégkivonat másolatát.

3.      A szerződés hatálya

3.1.  A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatásokat a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott ideig nyújtja az Előfizetőnek.

3.2.  A Szolgáltatás felmondása jelen ÁSZF 4. pontja alapján történhet.

3.3.  A Szolgáltatás megszűnését követően Előfizetőnek 10 (tíz) nap áll rendelkezésére biztonsági mentés saját célra történő készítésére.  Ezt követően a Szolgáltató az Előfizető hozzáférését megszünteti.

4.      A Szolgáltatási szerződés időtartama, felmondás

4.1.  A Szolgáltatási szerződés az Előfizető által a szolgáltatás megrendelésekor meghatározott időre szól. Határozott időtartam alatt a szerződés rendes felmondással nem mondható fel, csak az Előfizető és a Szolgáltató közös megegyezésével szüntethető meg.

4.2.  A Szolgáltatási szerződés felmondására, határozatlan idejű, havidíjas szerződéssé történő átkötésére a szerződés lejártát megelőző 15 (tizenöt) napig van lehetőség. Ezt követően a szerződés további 1 (egy) évvel meghosszabbodik, mely esetben az Előfizetőnek fizetési kötelezettsége keletkezik.

4.3.  Havi előfizetés esetén – amennyiben Felek között ettől eltérő megállapodás nem született – a Szolgáltatási szerződés rendes felmondással 15 (tizenöt) napos felmondási idő betartásával szüntethető meg. Amennyiben ezen a felmondási időn belül felmondásra vonatkozó írásbeli igény nem érkezik meg a Szolgáltatóhoz, úgy jogosult a következő hónapra vonatkozó szolgáltatási díjat is kiszámlázni.

4.4.  A határozott idejű szerződés rendkívüli felmondására a Szolgáltató az ÁSZF, illetve a szolgáltatás szerződés Előfizető általi megszegése esetén jogosult, azonnali hatállyal, mely során az Előfizető fizetési kötelezettsége továbbra is fennáll.

4.5.  Előfizető jogosult a határozott idejű Szerződés rendkívüli felmondására, amennyiben a Szolgáltató súlyosan gondatlan magatartásával tudatosan és rendszerese megszegi a Szolgáltatási szerződésben és ÁSZF-ben foglaltakat, és ezen magatartásán az Előfizető írásbeli jelzésének átvételét követő 15 (tizenöt) napon belül nem változtat.

5.      Az Előfizető adatai

5.1.  Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az Előfizető megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, indokolt esetnek minősül a valótlan, vagy hiányos adatok Szolgáltató részére történő megadása.

5.2.  Az Előfizetőt teljeskörű felelősség terheli a felhasználói fiókjához tartozó e-mail cím és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű tevékenységgel kapcsolatban.

5.3.  Előfizető felelősséggel tartozik azért, hogy valós adatokat adjon meg a Szolgáltatónak, aki a megadott adatok alapján állít ki számlát az Előfizető részére. Előfizető köteles az adataiban bekövetkezett változásokról a szolgáltatót haladéktalanul értesíteni.

5.4.  Szolgáltató által Előfizetővel kapcsolatos adatok kezelésének módját az Adatvédelmi tájékoztató tartalmazza.

6.      A Szolgáltatás

6.1.   Szolgáltató biztosítja a Profit Soft Számlakezelő használatát Előfizető részére.

6.2.   Előfizető 6 fő Társított felhasználónak adhat hozzáférést a saját számlakezelő felületéhez. Az Előfizetőt és Társított felhasználót teljeskörű felelősség terheli a felhasználói fiókjához tartozó e-mail cím és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű tevékenységgel kapcsolatban.

6.3.   A saját számlakezelő felületen a Számlakezelő használatához Előfizetőnek be kell állítania a Magyar Adóhatósági Technikai felhasználót, melyet a következő weboldalon hozhat létre:

https://onlineszamla.nav.gov.hu/

Helytelen beállítás esetén a program funkcióját nem tudja ellátni. Az ebből fakadó szolgáltatás kiesésért Szolgáltató felelősség nem terheli, illetve azt kizárja! Előfizetőt ezen időszakra is fizetési kötelezettség terheli.

6.4.   A bejövő és kimenő számlák listáját a Profit Soft Számlakezelő a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adatbázisából automatikusan tölti be. Szolgáltatót a NAV rendszerében felmerülő hibákért (különös tekintettel a nem megjelenített, vagy hibásan megjelenített adatokra) felelősség nem terheli, illetve azt kizárja!

6.5.   Szolgáltató nem ellenőrzi az Előfizető saját számlakezelő felületén történt beállításokat, ide értve többek között, de nem kizárólag a manuálisan felvitt számlákat, számlákhoz tartozó számlaképeket, adatokat. Az Előfizető általi hibás beállítások, adatszolgáltatásokból fakadó könyvelési és egyéb problémák, esetleges büntetések tekintetében a Szolgáltatót felelősség nem terheli, azt kizárja!

6.6.   A Profit Soft számlakezelő a NAV rendszeréből elérhető, valamint Előfizető által rögzített számlák, egyéb bevételi és kiadási dokumentumok alapján kalkulál és megjelenít egy, az aktuális hónapra vonatkozó várható fizetendő ÁFA értéket. Ez egy becsült érték, a program nem képes arra, hogy az egyedi, tevékenység specifikus ÁFA számolást végrehajtson.  A havi, pontos adóhatóság felé fizetendő ÁFA megállapítása az Előfizető, illetve Előfizető által megbízott könyvelő feladata. Szolgáltató semmilyen ebből fakadó büntetés, késedelmi kamat, egyéb költség tekintetében nem tehető felelőssé, felelősséget kizárja!

7.      Szolgáltatás kimaradása, hibajelenségek

7.1.  Előfizető tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Profit Soft Számlakezelő folyamatos üzemeltetése Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a szolgáltatás hibamentes és zavartalan működését.

7.2.  Szolgáltató köteles az Előfizetőt a tervezett karbantartások idejéről 168 órával a karbantartást megelőzően tájékoztatni, amennyiben a tervezett karbantartás ideje a 30 percet meghaladja.

7.3.  Szolgáltató köteles a váratlanul felmerülő hibákat a lehető leghamarabb orvosolni. Szolgáltató vállalja, hogy a Profit Soft Számlakezelő elérhetőségében keletkezett probléma mértéke az évi rendelkezésre állás 5%-át nem haladja meg. Ebbe az 5%-ba nem számít bele az előzetesen bejelentett karbantartások ideje.

7.4.  Az Előfizető a Szolgáltatással kapcsolatos észlelt bármilyen hibát a Szolgáltató által működtetett, az 1.2. pontban felsorolt ügyintézési módokon jelezheti. Szolgáltató törekszik rá, hogy a felmerülő hibákat maximálisan 72 órán belül elhárítsa.

 

8.       Szolgáltató felelőssége

8.1.  Szolgáltató csak a neki felróható szándékos hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a szolgáltatás igénybevételével járó előfizetési díj mértékét.

8.2.  A személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban Szolgáltató az elvárható legnagyobb gondossággal és körültekintéssel jár el. Azonban az ezek ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért Szolgáltatót felelősség nem terheli, illetve azt kizárja.

8.3.  Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Előfizető, vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

 

9.      Elektronikus adattárolás

9.1.  A Profit Soft Számlakezelő egy internet alapú szoftver.

9.2.  Előfizető felelőssége, hogy olyan megfelelő hardverrel és szoftverrel rendelkezzen, amely képessé teszi a szoftver megfelelő használatára. A következő minimális követelményeknek kell teljesülnie a Számlakezelő szoftver használatához:
– internetkapcsolat
– webes böngésző futtatására alkalmas eszköz (PC, laptop, mobiltelefon, stb.)
– böngészőprogram (Mozilla Firefox , Google Chrome, , Opera, Safari, Microsoft Edge) legfrissebb verziója

9.3.  Szolgáltató nem vállal felelősséget a minimális követelmények be nem tartása miatt bekövetkező nem megfelelő működés miatt.

 

9.4.  A számlakezelő adatbázis kiszolgálója a Cockroach Labs, Inc.
A számlakezelő tárhelyszolgáltatója a Google Cloud EMEA Limited
Az elektronikus adattárolás menetéről, valamint az alkalmazott védelmi intézkedésekről, titkosítás módszerekről az Előfizető a szolgáltatók weboldalán találhat bővebb információkat.

 

10.  ÁSZF változásai

10.1.       Szolgáltató fenntartja a jogot jelen ÁSZF egyoldalú módosítására.
A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a díjat és szolgáltatási feltételeit, erről azonban köteles legkésőbb 30 nappal a megváltozott ÁSZF hatálybalépése előtt tájékoztatni az Előfizetőt a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-nek a honlapján történő közzétételével, vagy e-mailben.

10.2.       Előre kifizetett és teljesítés alatt álló szolgáltatásnak sem a díja, sem a tartalma nem módosítható.

10.3.       Amennyiben az értesítést követő 30 napon belül a Felhasználó nem kifogásolja a változtatást, úgy azok automatikusan hatályba lépnek. Amennyiben Felhasználó a módosítást nem kívánja elfogadni, jogosult a szerződést az ÁSZF vonatkozó rendelkezése alapján írásban, 30 napon belül felmondani.

11.  Panaszkezelés

11.1.       Amennyiben az Előfizetőnek a Szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos panasza, reklamációja van, a Szolgáltató ügyfélszolgálatához kell fordulnia. A panaszkezelés postai és elektronikus úton történhet jelen ÁSZF 1.2 pontjában meghatározott elérhetőségeken.

11.2.       A Szolgáltató a panaszt 30 napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről az Előfizetőt írásban értesíti. A panasz elutasítását a Szolgáltatónak indokolnia kell. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles az ügyfelet írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

12.  Egyéb rendelkezések

12.1.   Az ÁSZF kizárólag elektronikus formában érhető el.

12.2.   Az ÁSZF alapján történő szerződéskötés nyelve a magyar – amennyiben jelen ÁSZF más nyelvre is lefordításra kerül és a fordítások között eltérés van, akkor is a magyar nyelvű szöveg az irányadó.

12.3.   Jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések írásba foglalt szerződéseknek minősülnek, azokat Szolgáltató iktatja

 

Kelt: 2021.11.01.
Utolsó módosítás: 2021.11.01.
Érvénybe lépés ideje: 2021.11.01.